การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 new
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2567
รายงานประจําปี 2566 และงบการเงินประจําปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และวิธีการใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด
รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ข้อควรปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th )
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น)
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2567
เอกสารแนบ
สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2566
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) เรื่อง การจําหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จํากัด และ การให้สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาหุ้นสามัญของบริษัท บีเอฟทีแซด วังน้อย จํากัด และหน่วยทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่ เกี่ยวโยงกันในการจําหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จํากัด และการให้สิทธิการเช่าที่ดิน และอาคาร และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในการเข้าลงทุนในบริษัท บีเอฟทีแซด วังน้อย จํากัด และหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
ข้อควรปฏิบัติสําหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้อง นํามาแสดงในวันประชุม รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th )
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (ที่ต้องนํามาในวันประชุม)
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2567 new
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2560
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2559
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2558
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประจำปี 2556
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประจำปี 2555
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประจำปี 2554
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประจำปี 2553
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2566
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566
สารสนเทศของบริษัท มั่นนคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เรื่องรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการเข้าลงทุนในบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ข้อควรปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ ใน www.mk.co.th )
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2566
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565
รายงานประจําปี 2565 และงบการเงินประจําปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และวิธีการใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด
รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ข้อควรปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th )
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น)
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2565
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564
รายงานประจําปี 2564 และงบการเงินประจําปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และวิธีการใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด
รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย
ข้อควรปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th )
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น)
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 2564
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code สำหรับ และวิธีการใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด
รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ข้อควรปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th )
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ CD-ROM)
รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ข้อควรปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th )
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น)
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562
แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ CD-ROM)
รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (MK-WA)
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย
ข้อควรปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th )
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น)
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561
แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ข้อควรปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th )
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับคัสโตเดียนเท่านั้น)
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560
แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย
สารสนเทศรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์ค แลนด์ จำกัด
ข้อควรปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น(ข้อบังคับของบริษัทฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559
แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
รายงานประจำปี 2558 และงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
นิยามของกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th )
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทครั้งที่ 1/2558
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th )
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557
รายงานประจำปี 2557 และงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th )
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
ประวัติของกรรมการอิสระ (กรรมการเข้าใหม่)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556
นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th )
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555
นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th)
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th )
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
ประวัติกรรมการอิสระ (เข้าใหม่)
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th )
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553
เอกสารแนบ
นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรม
ข้อควรปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับ
แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบฟอร์มลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552
เอกสารแนบ
นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
ข้อควรปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับ
แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบฟอร์มลงทะเบียน
ประวัติของกรรมการอิสระ (เข้าใหม่) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2552
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2551
เอกสารแนบ
แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น
ข้อบังคับ
เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง
แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัท
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบฟอร์มลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2008
รายงานประจำปี 2550
ข่าวประชาสัมพันธ์