ที่อยู่บริษัท บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้นที่ 6-8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์

0-2234-8888

โทรสาร

0-2234-8880

E - Mail

irc@mk.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์