การขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอด ทั้งปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้การแพร่ระบาดจะมีช่วงเวลาที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและลดลงเป็นช่วงๆ ก็ตาม แต่ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจและรายได้ของบริษัท

บริษัทเล็งเห็นความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และความผันผวนทางเศรษฐกิจทำให้ต้องมีการปรับแผนธุรกิจให้ตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การปรับรูปแบบธุรกิจเพิ่มความหลากหลายของสินค้า บริการ และประเภทธุรกิจ โดยการขยายประเภทธุรกิจของบริษัทเพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์ และไม่ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการพึ่งพารายได้ของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว เพิ่มเติมจากธุรกิจหลักเดิม จึงเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น การขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและบริการสำหรับอุตสาหกรรมในด้านการให้บริการอาคารคลังสินค้าเพื่อขายและเพื่อเช่า ธุรกิจเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นการให้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม ของโครงการรักษโดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ และบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจ การปรับแผนธุรกิจเพื่อให้การดำเนินธุรกิจ มีความต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมที่จะขับเคลื่อนผลักดันธุรกิจของบริษัทให้ก้าวต่อไป เมื่อโอกาสและวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ผ่านไป จบลงหรือกลายเป็นเพียงโรคประจำถิ่น บริษัทจึงยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการของบริษัทในแต่ละประเภทธุรกิจ การขยายธุรกิจเดิมที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงการรักษา ดูแล ธุรกิจการให้บริการให้มีคุณภาพ ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และมีมาตรฐาน พร้อมที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น และเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ทันทีเมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ

ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงินและผู้ให้การสนับสนุน ที่ยังคงให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอให้เชื่อมั่น ว่าคณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ พร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทร่วมกัน อย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่งให้กับบริษัทต่อไปนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์