ค้นหาข่าว: 

รายปี :

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 บนเว็บไซต์

แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของบริษัทย่อย

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

แก้ไขเพิ่มเติมแนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทร่วมทุน

แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของบริษัทย่อย

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ และการส่งคำถามล่วงหน้า

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MK-WA (F53-5)

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม Template)

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563

SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ MK

แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2) ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

แจ้งวันหยุดประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์