ค้นหาข่าว: 

รายปี :

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ และการส่งคำถามล่วงหน้า (แก้ไข PDF)

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ และการส่งคำถามล่วงหน้า

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MK-WA (F53-5)

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล

เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2567 บนเว็บไซต์

ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

แจ้งวันหยุดประจำปี 2567

ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2567

การเปิดเผยข้อมูลกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2567

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบมจ.เอฟเอ็นเอสโฮลดิ้งส์

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 บนเว็บไซต์ และการส่งคำถามล่วงหน้า

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MK-WA (F53-5)

เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์ในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์