ค้นหาข่าว: 

รายปี :

การเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ฟรีโซน แอสเซท จำกัด ของบริษัทย่อย (เพิ่มเติม)

การเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ฟรีโซน แอสเซท จำกัด ของบริษัทย่อย

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MK-WA (F53-5)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 กรกฎาคม 2564

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MK-WA (F53-5)

แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของบริษัทย่อย (เพิ่มเติม)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ F24-1

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 บนเว็บไซต์

แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของบริษัทย่อย

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

แก้ไขเพิ่มเติมแนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทร่วมทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์