ค้นหาข่าว: 

รายปี :

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MK-WA (F53-5)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 บนเว็บไซต์

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทุนของบริษัทย่อย (แก้ไข)

การลงทุนในบริษัทร่วมทุน

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ และการส่งคำถามล่วงหน้า

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MK-WA (F53-5)

การขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 การงดจ่ายเงินปันผล การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา และการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

การปรับผังองค์กร

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

แจ้งวันหยุดประจำปี 2565

การขายหุ้นบริษัท มั่นคงลิฟวิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MK-WA (F53-5)

ข่าวประชาสัมพันธ์