ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/03/2564 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,817  
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 79.56  


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละของหุ้นทั้งหมด
1.  บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 324,583,738 29.75
2.  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 135,145,782 12.39
3.  บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 87,381,120 8.01
4.  บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด 60,492,171 5.54
5.  WISDOM LEADER VENTURES LIMITED 52,171,368 4.78
6.  นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 30,764,140 2.82
7.  บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 26,829,270 2.46
8.  น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ 24,528,970 2.25
9.  นาย เกรียงศักดิ์ จารุทวี 19,378,000 1.78
10.  น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม 17,331,015 1.59
ข่าวประชาสัมพันธ์