ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/03/2563 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,929  
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 81.44  


    จำนวนหุ้น ร้อยละของหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 205,127,018 18.80
2. นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 133,359,982 12.22
3. บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด 60,492,171 5.54
4. บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด 60,000,000 5.50
5. EMINENT EXPERT LIMITED 54,362,000 4.98
6. WISDOM LEADER VENTURES LIMITED 52,171,368 4.78
7. บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 43,876,920 4.02
8. นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 30,764,140 2.82
9. บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 26,829,270 2.46
10. น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ 24,548,970 2.25
ข่าวประชาสัมพันธ์