ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/05/2562 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,030  
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 81.43  


    จำนวนหุ้น ร้อยละของหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 186,479,108 18.80
2. นายประทีป ตั้งมติธรรม 105,213,620 10.61
3. บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด 60,000,000 6.05
4. บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด 54,992,883 5.54
5. EMINENT EXPERT LIMITED 49,420,000 4.98
6. WISDOM LEADER VENTURES LIMITED 47,428,517 4.78
7. บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 29,188,200 2.94
8. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 27,967,400 2.82
9. บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 24,390,246 2.46
10. น.ส.ปิยะศรี ตันติวัตนะ 23,520,700 2.37
ข่าวประชาสัมพันธ์