นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

  อายุ 74 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 5.54%
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / MBA , University of Wisconsin, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) 48/2548
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัทบางจากคอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท
  2554 - ปัจจุบัน กรรมการ, น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
  2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด
  2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด
  2554 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท นิวคอร์ป จำกัด
  2552 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเซียกังนัม จำกัด
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  อายุ 59 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Cornegie-Mellon University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) ปี 2545
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ, บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท นีโอ คอร์ปอเรทจำกัด
  2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พลานามัย จำกัด
  2537 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท
  2541 - 2561 กรรมการอิสระ, เอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหารระดับสูง

  อายุ 56 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท / MBA, Santa Clara University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
  • Director Certification Program (DCP) 251/2561
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่น 4/2560 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2550 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการลงทุน / กรรมการผู้จัดการ , บริษัท เอฟ เอ็นเอสโฮลดิ้งส์จำกัด (มหาชน)
  2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พรอส เพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัท
  2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) จำกัด
นางสิริพรรณ ลีวานันท์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน

  อายุ 56 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยริไจนา ประเทศแคนาดา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 6 ปี 2561
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2566-ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2561-2565 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการบัญชีและการเงิน บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  2553-2565 หัวหน้าฝ่ายบัญชี, ฝ่ายบัญชี บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
นายศักดินา แม้นเลิศ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ

  อายุ 54 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141/2560
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
นางสาวพรพรรณ ญาณทศศิลป์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารการลงทุนและสำนักกรรมการ / เลขานุการบริษัท

  อายุ 52 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / EBMA ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2559
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 74/2559
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554–ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กองพูน แอสเซ็ท จำกัด
ข่าวประชาสัมพันธ์