นายศักดินา แม้นเลิศ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ

  อายุ 51 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141/2560
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
นางสาวพรพรรณ ญาณทศศิลป์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารการลงทุนและสำนักกรรมการ / เลขานุการบริษัท

  อายุ 49 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / EBMA ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2559
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 74/2559
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554–ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กองพูน แอสเซ็ท จำกัด
ข่าวประชาสัมพันธ์