(M.Baht)

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
ปี 63
31/12/2563
ปี 64
31/12/2564
ปี 65
31/12/2565
ปี 66
31/12/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 17,985.25 19,040.52 19,864.60 19,359.52
หนี้สินรวม 11,344.27 12,572.09 13,401.78 13,687.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,640.98 6,468.44 6,431.37 5,637.72
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,091.20 1,091.21 1,091.21 1,091.20
รายได้รวม 3,180.48 3,413.07 2,562.41 2,674.27
กำไรสุทธิ -3.42 -185.31 -35.83 -671.95
กำไรต่อหุ้น (บาท) - -0.17 -0.03 -0.62
ข่าวประชาสัมพันธ์