(M.Baht)

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
ปี 61
31/12/2561
ปี 62
31/12/2562
ปี 63
31/12/2563
ปี 64
31/12/2564
ไตรมาส 1/65
31/03/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 15,726.77 16,706.85 17,985.25 19,040.52 18,894.04
หนี้สินรวม 9,080.75 9,911.93 11,344.27 12,572.09 12,530.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,646.02 6,794.92 6,640.98 6,468.44 6,363.90
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 992.01 1,091.21 1,091.20 1,091.21 1,091.20
รายได้รวม 4,640.83 4,511.90 3,180.48 3,413.07 534.71
กำไรสุทธิ 305.92 177.45 -3.42 -185.31 -104.66
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.31 0.16 - -0.17 -0.10
ข่าวประชาสัมพันธ์