นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

  อายุ 71 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 120,492,171 หุ้น (11.04%)
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / MBA, University of Wisconsin, U.S.A.
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 48/2548
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
  2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
  2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
  2561-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
  2561-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด
  2560-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
  2560-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอช เอส เอช สยามเจ้าพระยา โฮลดิ้ง จำกัด
  2558-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด
  2554-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท นิวคอร์ป จำกัด
  2552-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเซีย กังนัม จำกัด
  2554-2559 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ 56 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) ปี 2545
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2558-ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
    กรรมการบริหาร บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
    กรรมการ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด
    กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จำกัด
  2562-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  2550-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พลานามัย จำกัด
  2541-2561 กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
นางสาวดุษฎี ตันเจริญ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ 48 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2559
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 243/2560
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2560-ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 ผู้อำนวยการอาวุโสการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
นางสุธิดา สุริโยดร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน

  อายุ 57 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 550,000 หุ้น (0.05%)
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท / เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2559
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 243/2560
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2558-ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ 53 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท / MBA, Santa Clara University, U.S.A
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 251/2561
 • Strategic CFO in Capital Markets Program (SET) รุ่น 4/2560
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2558-ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด
    กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
  2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) จำกัด
  2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท โปร-เอ็ม จำกัด
นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

  อายุ 46 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 59/2549
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 34/2554
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28/2561
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2558-ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
  2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แบล็ค บูล สปอร์ตส์ จำกัด
  2556-2562 กรรมการบริหาร บริษัท สโกมาดิ (ประเทศไทย) จำกัด
  2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟินิท แคปปิตอล จำกัด
  2561-2562 ผู้บริหาร บริษัท สโกมาดิ (ประเทศไทย) จำกัด
  2561-2562 ผู้บริหาร Scomadi Worldwide Limited
  2561-2562 ผู้บริหาร บริษัท มารินเอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด
  2558-2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โดนาโค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  2557-2558 กรรมการ  Attilan Group Limited
  2557-2558 กรรมการ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด
  2556-2557 ผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด
นายชัยยพล ทิมสุธีพันธ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

  อายุ 65 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / พัฒนาสังคม / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2560
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28/2561
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2558-ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2557 พนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

  อายุ 64 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คุณวุฒิพิเศษ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 140/2560
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28/2561
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2560-ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2561-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท กุลกันยา จำกัด
  2553-2558 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
  2551-2553 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด
ข่าวประชาสัมพันธ์