นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

  อายุ 70 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 114,992,883 หุ้น (11.59%)
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / MBA, University of Wisconsin, U.S.A.
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 48/2548
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
  2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
  2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
  2561-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
  2561-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด
  2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
  2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามเจ้าพระยา โฮลดิ้ง จำกัด
  2558-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด
  2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวคอร์ป จำกัด
  2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซีย กังนัม จำกัด
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ 55 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DCP ปี 2545 (IOD)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
    กรรมการบริหาร บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
    กรรมการ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด
    กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จำกัด
  2550-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พลานามัย จำกัด
  2541-ก.พ. 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
นางสาวดุษฎี ตันเจริญ
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ 47 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 127/2559, DCP 243/2560
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 ผู้อำนวยการอาวุโสการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
นางสุธิดา สุริโยดร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน

  อายุ 56 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 500,000 หุ้น (0.05%)
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท / เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 127/2559, DCP รุ่นที่ 243/2560
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ 52 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท / MBA, Santa Clara University, U.S.A
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP ปี 2548, DCP 251/2561
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
    ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด
    กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) จำกัด
  2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท โปร-เอ็ม จำกัด
นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 59/2549, ACP รุ่นที่ 34/2554 , AACP 28/2561
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2558-ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แบล็ค บูล สปอร์ตส์ จำกัด
  2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สโกมาดิ (ประเทศไทย) จำกัด
  2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สโกมาดิ เวิลด์ไวด์ จำกัด
  2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท มารินเอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด
  2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟินิท แคปปิตอล จำกัด
  2558-2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โดนาโค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  2557-2558 กรรมการ  Attilan Group Limited
  2557-2558 กรรมการ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด
  2556-2557 ผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด
นายชัยยพล ทิมสุธีพันธ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ 64 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / พัฒนาสังคม / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  DAP 136/2560 , AACP 28/2561
  ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2558-ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2557 พนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นางมาลัย รัชตสวรรค์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ 63 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  DAP 127/2559 , AACP 28/2561
  ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2558-ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2545-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
  2551-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) จำกัด
  2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีที โฮลดิ้ง จำกัด
นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ 63 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี – วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คุณวุฒิพิเศษ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP 140/2560 , AACP 28/2561
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2560-ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2561-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท กุลกันยา จำกัด
  2553-2558 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
  2551-2553 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด
ข่าวประชาสัมพันธ์