บริษัทฯ และบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ชื่อบริษัท บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107536001567 (บมจ. 230)
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้นที่ 6-8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2234-8888

อีเมล์ : contact@mk.co.th

เว็บไซต์ : www.mk.co.th
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อการให้เช่าและบริการ
ทุนจดทะเบียน 1,117,211,195.00 บาท
ทุนชำระแล้ว 1,091,205,066.00 บาท
ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี
นายทะเบียนบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
SET Contact Center: 0-2009-9999
อีเมล์ : contact-tsd@set.or.th
เว็บไซต์ : www.tsd.co.th
ผู้แทนถือหุ้นกู้ ไม่มี
ที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่มี
ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทร : 0-2677-2000
เบอร์แฟกซ์ : 0-2677-2222
ชื่อผู้สอบบัญชี นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
นางสาว ชนารัตน์ จันทร์หวา (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
นางสาว ชรินรัตน์ นพรัมภา (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
ที่ปรึกษาหรือจัดการภายใต้สัญญาการจัดการ ไม่มี
ข่าวประชาสัมพันธ์