วิสัยทัศน์

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศ มุ่งเสนอสินค้าและบริการที่คุ้มค่าคุ้มราคาแก่ลูกค้า


พันธกิจ

  • ด้านการเงิน
  • สร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคง สร้างผลตอบแทนที่สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ด้วยยอดขายที่เติบโต ด้วยอัตราที่สูงกว่าอัตราการขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัย และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
  • ด้านการตลาด
  • มุ่งเสนอสินค้าที่มีคุณภาพดี ทั้งในแง่ทำเล คุณภาพงานก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมในราคาที่สร้างความคุ้มค่าต่อลูกค้า รวมไปถึงการบริการที่ลูกค้าประทับใจ และสร้างชื่อ "ชวนชื่น" และ "สิรีนเฮ้าส์" ให้เกิดการรับรู้ต่อสาธารณชนในฐานะโครงการที่อยู่อาศัยชั้นนำ
  • ด้านกระบวนการผลิตและการดำเนินงาน
  • ส่งมอบสินค้าและบริการชั้นดี ตรงกำหนดเวลา เปี่ยมประสิทธิภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
  • ด้านการบริหาร
  • เพิ่มความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นความพยายามบรรลุถึงเป้าหมายในทุกส่วนงานและส่งเสริม ธรรมาภิบาล
  • ด้านบุคลากร
  • สร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและบริการ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้บรรยากาศการทำงานที่อบอุ่นฉันท์มิตร
ข่าวประชาสัมพันธ์