ค้นหาข่าว: 

รายปี :

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อกรรมการ ล่วงหน้า

การย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

หุ้นเพิ่มทุนของ MK เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

รายงานการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 บนเว็บไซต์

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข PDF)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ และการส่งคำถามล่วงหน้า

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การจ่ายเงินปันผล การออก Esop Warrant การเพิ่มทุน และการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (แก้ไข Template)

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การจ่ายเงินปันผล การออก Esop Warrant การเพิ่มทุน และการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (แก้ไข PDF, Template)

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การจ่ายเงินปันผล การออก Esop Warrant การเพิ่มทุน และการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

ข่าวประชาสัมพันธ์