ค้นหาข่าว: 

รายปี :

ขอแจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อกรรมการ ล่วงหน้า

การย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

หุ้นเพิ่มทุนของ MK เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

รายงานการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 บนเว็บไซต์

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข PDF)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ และการส่งคำถามล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์