ค้นหาข่าว: 

รายปี :

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ และการส่งคำถามล่วงหน้า

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การจ่ายเงินปันผล การออก Esop Warrant การเพิ่มทุน และการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (แก้ไข Template)

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การจ่ายเงินปันผล การออก Esop Warrant การเพิ่มทุน และการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (แก้ไข PDF, Template)

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การจ่ายเงินปันผล การออก Esop Warrant การเพิ่มทุน และการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ขอแจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย

แจ้งวันหยุดประจำปี 2562

ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น (แก้ไขเพิ่มเติม)

ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในสัดส่วนร้อยละ 4.76 ใน Cmego Joint Stock Company

ขอแจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย (แก้ไข)

ขอแจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

ข่าวประชาสัมพันธ์