นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

  อายุ 69 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 139,542,883 หุ้น (14.07%)
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / MBA, University of Wisconsin, U.S.A.
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 48/2548
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2558-ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
  2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
  2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวคอร์ป จำกัด
  2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซีย กังนัม จำกัด
  2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
  2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามเจ้าพระยา โฮลดิ้ง จำกัด
  2554-2559 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ 54 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี /BS Industrial Management Carnegie-Mellon University, USA
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DCP ปี 2545 (IOD)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
    กรรมการบริหาร บริษัท พรอสเพคดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
    กรรมการ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด
    กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
นางสาวดุษฎี ตันเจริญ
กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงาน บริหารโครงการ

  อายุ 46 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 127/2559, DCP 243/2560
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 ผู้อำนวยการอาวุโสการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
นางสุธิดา สุริโยดร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน

  อายุ 55 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 500,000 หุ้น (0.05%)
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท / เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 127/2559
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ฟินันซ่า จำกัด
นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ 51 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท / MBA, Santa Clara University, U.S.A
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP ปี 2548
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
    ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด
    กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) จำกัด
  2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท โปร-เอ็ม จำกัด
นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา

  อายุ 44 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยย
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 59/2549
 • ACP รุ่นที่ 34/2554
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟินิท แคปปิตอล จำกัด
  2558-2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โดนาโคเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  2557-2558 กรรมการ Attilan Group Limited
  2557-2558 กรรมการ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด
  2556-2557 ผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด
นายชัยยพล ทิมสุธีพันธ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา

  อายุ 63 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / พัฒนาสังคม / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  DAP 136/2560
  ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2557 พนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นางมาลัย รัชตสวรรค์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา

  อายุ 62 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  DAP 127/2559
  ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
  2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีที โฮลดิ้ง จำกัด
  2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส (2017) จำกัด
นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา

  อายุ 62 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คุณวุฒิพิเศษ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP 140/2560
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2553-2558 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
  2551-2553 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด
นายศักดิ์ศรี พฤฒิธรรมกูล
กรรมการ

  อายุ 79 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 68/2551 (IOD)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
ข่าวประชาสัมพันธ์