นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

  อายุ 68 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 177,550,000หุ้น/Shares (17.90%)
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / MBA, University of Wisconsin, U.S.A.
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 48/2548
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 
  2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 
  2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) 
  2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวคอร์ป จำกัด
  2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซีย กังนัม จำกัด
  2554-2559 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ 53 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / B.S. Industrial Management Carnegie-Mellon University, USA
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DCP ปี 2545 (IOD)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
    กรรมการ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด
    กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
นางสาวดุษฎี ตันเจริญ
กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ

  อายุ 45 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 127/2559
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2558-2560 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2556-2558 ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
  2554-2556 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
  ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการแนวสูง
  ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดสายงานสื่อสารการตลาด
  2553-2554 ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
  2552-2553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
นางสุธิดา สุริโยดร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน

  อายุ 54 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท / เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 127/2559
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ 50 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท / MBA, Santa Clara University, U.S.A
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP ปี 2548
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
    ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
    บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด
    กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  2559–ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท โปร-เอ็ม จำกัด
นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ 43 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 59/2549
 • ACP รุ่นที่ 34/2554
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2558-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โดนาโค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟินิท แคปปิตอล จำกัด
  2557-2558 กรรมการ Attilan Group Limited
  2557-2558 กรรมการ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด
  2556-2557 ผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด
นายชัยยพล ทิมสุธีพันธ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ 62 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท พัฒนาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  -
  ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2557 พนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นางมาลัย รัชตสวรรค์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ 60 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  DAP 127/2559
  ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีที โฮลดิ้ง จำกัด
  2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
  2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
นายศักดิ์ศรี พฤฒิธรรมกูล
กรรมการ

  อายุ 78 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 68/2551 (IOD)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2554 - ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
นายณัฐพสธร นนทจิตต์
กรรมการ

  อายุ 60 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 864 หุ้น/shares (0.0001%)
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Mini MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 5/2546
 • DCP รุ่นที่ 42/2547 (IOD)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี-วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
  1 กรกฎาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2558 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
  2551-2553 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด
  2545-2551 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
  2544-2545 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหลักทรัพย์และจัดการกองทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2541-2544 ผู้จัดการ สำนักงานบริหารตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2539-2541 รองผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ก่อนปี 2539 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  หัวหน้าส่วน Corporate FX ฝ่ายบริหารเงินและรักษาการหัวหน้าส่วนวิเทศธนกิจ (BIBF)
  หัวหน้าส่วนบริหารเงินในประเทศ
  หัวหน้าส่วนการตลาด
ข่าวประชาสัมพันธ์