ที่อยู่บริษัท บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 719 อาคารมั่นคง ถ.บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์

0-2216-6600-18 ต่อ 245

โทรสาร

0-2612-4557

E - Mail

irc@mk.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์